gegen\archive - wer bleibt wo

Exhibition

gegen\archive: wer bleibt wo

20.11.2021 – 30.01.2022

Wanda Dubrau | Mascha Fehse & Valentina Karga | Pantea Lachin | Jinran Ha & Johanna Käthe Michel | Angelika Nguyen | Nguyễn Phương Thanh | Andrea Pichl | Phạm Minh Đức | Karla Sachse | Daniele Tognozzi

With contributions from: hausgemeinschaft k12 – hirschhof | Nguyễn + Transitory | Kerstin Möller | Aymi Trần – Vinaphunu | Jochen Wisotzki u.a.

An exhibition of Prater Galerie hosted by ACUD Galerie | Veteranenstr. 21, 10119 Berlin
Vernissage: 6– 9pm, 19/11/21 | with a performance from 7:30pm by Nguyễn + Transitory
Opening hours: Weds–Sun, 12–19pm

For the exhibition the 2G rule (vaccinated, recovered) applies. Please be aware that we are obliged to record your details for contact tracing.

[Bài tiếng việt ở dưới!]

gegen\archive: wer bleibt wo addresses the post-socialist city as a living archive, one that materially registers countless structural and everyday acts, affecting what – and who – belongs where. The exhibition moves between the traces, gaps, and silences in East Berlin and beyond left by the legacies of state socialist property structures, the GDR-Vietnam ‘contract worker’ Treaty, and decades of capitalist-neoliberal transformation and rupture. Three generations of exhibiting artists draw on aesthetic and (counter)-archival practices at work within and beyond the dominant urban archive – practices that may involve gathering, mapping, documenting, mourning loss, intervening, disseminating, or simply claiming space and holding it.

The exhibited works are accountable to resilient networks and economies of mutual support that do not necessarily overlap, are not only local, and that challenge the relationship between centre and periphery. Through this, gegen\archive: wer bleibt wo hopes to contribute towards shifting and consolidating conversations, constellations, and imaginaries of urban activisms. The question “Who does the city belong to?” is expanded by a further question: “…and who takes care of it?”

Events
Fri, 19/11/2021, 6–9pm | Vernissage | with a performance by Jinran Ha & Johanna Käthe Michel 19:00h
Sun, 21/11/2021, 3–4pm | Exhibition tour
Sat, 27/11/2021, 2–4pm | Talk and film screening | with Hoài Thu Loos and Aymi Trần | Vinaphunu, Schönfließerstr. 7, 10439 Berlin
Sat, 27/11/2021, 5–7pm | Open neighbourhood meeting | with Kieztreffen Pankow
Sat, 04/12/2021, 2–4pm | Lücken Lesen | Urban walk | by Karla Sachse
Sat, 15/01/2022, 6–8:30pm | Viet Duc Geschichten | Short film screening and discussion | with filmmakers Duc Ngo Ngoc, Trang Nguyen a.o. | Moderation: Angelika Nguyen
Sat, 22/01/2022, 3–5pm | Die Orte leben | Performance, conversation, festival | by Wanda Dubrau | together with RettetDasColosseum and Vinaphunu
Sat, 29/01/2022, 3–4pm | Exhibition tour
Sun, 30/01/2022, from 3pm | Finissage | with performances by Phạm Minh Đức & Kerstin Möller and Nguyễn + Transitory

Most events require registration in advance. For details on registration, languages/whisper translations, COVID-19, see event descriptions.

gegen\archive: wer bleibt wo is the first exhibition of the municipal Prater Galerie in 14 years. Prater has existed as a place for culture, art and lively exchange between various scenes since 1852, including contemporary art exhibitions from 1967 to 2007. Preparations are currently underway for the gallery’s reopening. While construction work continues, Prater Galerie will be guest at further institutions and places in Berlin. The exhibition gegen\archive: wer bleibt wo is kindly hosted by ACUD Galerie and is organised by Sonja Hornung with the curatorial advice of Lena Johanna Reisner.

Prater Galerie is a municipal institution of the Department of Art and Culture, Office for Further Education and Culture of the Municipal Office of Pankow in Berlin. It is led by Lena Prents.

chống lại\lưu trữ: ai ở lại đâu

Wanda Dubrau | Mascha Fehse & Valentina Karga | Pantea Lachin | Jinran Ha & Johanna Käthe Michel | Angelika Nguyen | Nguyễn Phương Thanh | Andrea Pichl | Phạm Minh Đức | Karla Sachse | Daniele Tognozzi

Với đóng góp của: hausgemeinschaft k12 – hirschhof | Nguyễn + Transitory | Kerstin Möller | Aymi Trần – Vinaphunu | Jochen Wisotzki u.a.

Triển lãm của phòng tranh Prater là khách tại ACUD Galerie | Veteranenstr. 21, 10119 Berlin
Khai mạc triển lãm: 18–21 giờ, 19.11.21 | với một biểu diễn của Nguyễn + Transitory từ 19:30
Giờ mở cửa: thứ tư-Chủ Nhật 12–19 giờ

Vào cửa với chứng nhận quy định 2G (đã tiêm hai mũi vắc xin hoặc đã khỏi Corona).

chống lại\lưu trữ: ai ở lại đâu đàm luận về thành phố hậu chủ nghĩa xã hội như là một kho lưu trữ sinh động ghi nhận một cách vật thể vô số những hành động thuộc về cấu trúc và thường nhật tác động đến ai và cái gì thuộc về đâu. Theo những dấu vết để lại: triển lãm này chuyển động giữa những không gian và sự im lặng, chúng là một di sản thuộc về cấu trúc của một nhà nước xã hội chủ nghĩa, của hợp đồng có những công nhân hợp tác lao động theo hợp đồng giữa Cộng hoà Dân chủ Đức và Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hàng thập kỷ đổi thay cấu trúc theo hướng tư bản – tân chủ nghĩa tự do. Các nghệ sỹ của ba thế hệ đã dựa vào những cách thực hành mỹ học và (chống lại) lưu trữ trong và ngoài kho lưu trữ mà chủ yếu là đô thị hoá. Triển lãm dưới các hình thức như sưu tầm, vẽ sơ đồ, ghi tài liệu, nỗi buồn thương và can thiệp, sự gây chú ý hoặc đơn giản là sự đòi hỏi những không gian và sự bám chắc lấy chúng.

Những tác phẩm triển lãm hình thành trong sự kết nối của mạng và kinh tế dưới sự ủng hộ tương tác mà không nhất thiết phải chồng chéo lên nhau, không chỉ địa phương và thảo luận về mối quan hệ giữa trung tâm và ngoại vi. Với bộ sưu tập của những tác phẩm này, chống lại\lưu trữ:ai ở lại đâu đóng góp bằng cách xê dịch và chỉnh lý những cuộc đàm thoại, những ý tưởng, những hoạt động đô thị. Với câu hỏi “Thành phố thuộc về ai?” thì gắn liền với một câu hỏi tiếp: “Ai chăm sóc nó?”

Danh sách các sự kiện
Thứ sáu 19.11.2021, 18–21giờ | Khai mạc | với Jinran Ha & Johanna Käthe Michel biểu diễn từ 19:00
Chủ Nhật 21.11.2021, 15–16 giờ | Tham quan triển lãm với hướng dẫn
Thứ bẩy 27.11.2021, 14–16 giờ | Đàm thoại và buổi chiếu phim | với Hoài Thu Loos + Aymi Trần | Vinaphunu, Schönfließerstr. 7, 10439 Berlin
Thứ bẩy 27.11.2021, 17–19 giờ | Vòng xóm mở | với Hội Kieztreffen Pankow
Thứ bẩy 04.12.2021, 14–16 giờ | Đọc khoảng trống | Tham quan thành phố | của Karla Sachse
Thứ bẩy 15.01.2022, 18-20:30 giờ | Truyện Đức-Việt | Buổi chiếu phim ngắn và tranh luận | với những nhà sản xuất phim Duc Ngo Ngoc, Trang Nguyễn và những người khác | dẫn chương trình: Angelika Nguyen
Thứ bẩy. 22.01.2022, 15–17 giờ | Những nơi đang sống | Biểu diễn, đàm thoại, liên hoan | với Wanda Dubrau | với đóng góp của: RettetDasColosseum, Vinaphunu
Thứ bẩy. 29.01.2022, 15–16 giờ | Tham quan triển lãm với hướng dẫn
So. 30.01.2022, từ 15 giờ | Kết thúc triển lãm | với một biểu diễn của Phạm Minh Đức + Kerstin Möller, Nguyễn + Transitory

Theo quy định, các sự kiẹˆn đòi hỏi phải đăng ký. Các chi tiết để đăng ký, ngoˆn ngữ/phieˆn dịch ghé tai trong buổi sự kiẹˆn, các biẹˆn pháp phòng chống COVID-19 và moˆ tả sự kiẹˆn hãy xem: pratergalerie.de/en/prater-galerie/

Chống lại\lưu trữ:ai ở lại đâu là triển lãm đầu tiên của phòng tranh cộng đồng Prater từ 14 năm nay. Từ 1853, Prater là một nơi dành cho văn hoá, nghệ thuật và sự trao đổi sống động với nhiều quang cảnh khác nhau, bao gồm những triển lãm đương đại từ 1967 đến 2007. Hiện tại, việc mở lại đang được chuẩn bị cho khi sửa chữa xong. Trong thời gian xây dựng thì phòng tranh Prater sẽ là khách tại những cơ sở, địa điểm văn hoá khác nhau tại Berlin. là đề án triển lãm đầu tiên của phòng tranh Prater mới. Triển lãm chống lại\lưu trữ:ai ở lại đâu là khách tại ACUD Galerie. Triển lãm này được Sonja Hornung tổ chức với sự tư vấn phụ trách triển lãm của Lena Johanna Reisner.

Phòng tranh Prater là một cơ sở cộng đồng của phần truyên về Nghệ thuật và Văn hoá của Quận Pankow Berlin trong Sở Giáo dục thêm và Văn hoá. Chủ nhiệm là Lena Prents.

Prater Galerie is a guest of ACUD MACHT NEU. The exhibition is supported by the LOTTO-Stiftung Berlin and the Senate Department for Culture and Europe.

Media partner: