Diskurs

Talk with Hoài Thu Loos and Aymi Trần

27.11.2021
2 - 4 pm

[Bài tiếng việt ở dưới!]

Film screening | 20 năm đề án phụ nữ / 20 Jahre Frauenprojekt (2011) in German with Vietnamese subtitles
Vinaphunu, Socio-Cultural Educational Centre for Vietnamese Women at Club Asiaticus e.V., 2nd floor, IKH (Interkulturelles Haus Pankow), Schönfließer Str. 7, 10439 Berlin

This event takes place according to 2G+ guidelines (vaccinated or recovered and with a negative test). Please be aware that we are obliged to record your details for contact tracing.

Limited number of participants. Please register until 24/11/2021 here: anmeldung@pratergalerie.de
In German, Vietnamese whisper-translation

Immediately after the opening of the Wall in 1989, the rents in East Berlin housing run by ArWoGe, where contract workers from Vietnam, Angola, Mozambique and Cuba lived, were increased more than sixfold. While companies shut down, jobs were lost, and the residency status of former contract workers was still unclear, new housing had in many cases to be found. Only through self-organised networks and mutual support were Viet-German communities able to remain in reunified Berlin under very difficult circumstances.
One of these communities came together to form the socio-cultural educational centre for Vietnamese women Vinaphunu. Vinaphunu is a project of Club Asiaticus e.V., which was founded in 1991 by the language mediator and social worker Hoài Thu Loos and has existed in Prenzlauer Berg/Pankow for 31 years. In this event, Hoài Thu Loos, together with Vinaphunu activist and designer Aymi Trần, will give a guided tour through the premises of Vinaphunu and speak about the founding of the women’s centre, as well as its work today. This will be followed by a screening of the film 20 20 năm đề án phụ nữ / 20 Jahre Frauenprojekt, produced in 2011 to celebrate Vinaphunu’s 20th anniversary.

Đàm thoại với Hoài Thu Loos và Aymi Trần
Thứ bẩy, ngày 27 tháng 11, 2021 | 14-16 giờ

Buổi chiếu phim | 20 Năm đề án phụ nữ (2011) tiếng Đức với phụ đề Việt
VINAPHUNU, Trung tâm Văn hoáXã hội và Đào tạo dành cho Phụ nữ Việt Nam tại câu lạc bộ Asiaticus, IKH (interkulturelles Haus) của quận Pankow, tầng 2, Schönfließer Str. 7, 10439 Berlin

Vào cửa với chứng nhận quy định 2G+ (đã tiêm hai mũi vắc xin hoặc đã khỏi Corona).
Hạn chế số người tham gia. Đăng ký đến ngày 24.11.21:
anmeldung@pratergalerie.de
Chương trình bằng tiếng Đức với phiên dịch ghé tai.

Ngay sau khi mở Cổng Thành vào năm 1989, tiền thuê căn hộ trong các khu tập thể của ArWoGe- Đông Berlin, nơi những công nhân hợp tác lao động Việt Nam, Angola, Mozambique và Cuba, ở đã tăng gấp hơn sáu lần. Trong khi các nhà máy bị giải thể, công việc bị mất đi và quyền cư trú của những công nhân hợp tác lao động vẫn còn mùmờ, chưa rõ ràng thì đồng thời trong nhiều trường hợp phải cần tìm được nhà mới. Chỉ qua những mạng lưới tự tổ chức và sự giúp đỡ lẫn nhau thì cộng đồng Đức-Việt mới cóthể trụ lại thành phố thống nhất Berlin, trong những hoàn cảnh rất khó khăn.
Một trong những cộng đồng này là được hình thành bởi trung tâm văn hóa xã hội phụ nữ VINAPHUNU. VINAPHUNU là một đề án nằm trong câu lạc bộ Asiaticus mà được thông dịch viên và nhân viên công tác xã hội Hoài Thu Loos thành lập vào năm 1991 và tồn tại từ 31 năm nay tại quận Prenzlauer Berg/Pankow.
Trong chương trình này, Hoài Thu Loos cùng nữ thiết kế và thành viên tích cực của VINAPHUNU Aymi Trần sẽ hướng dẫn tham quan không gian và giới thiệu VINAPHUNU, từ ngày đầu thành lập trung tâm phụ nữ, cũng như hoạt động hiện tại của trung tâm. Chương trình được tiếp nối với việc trình chiếu bộ phim “20 Năm đề án phụ nữ”-được ra mắt vào năm 2011 nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập VINAPHUNU.

Prater Galerie is kindly hosted by ACUD MACHT NEU. The exhibition “gegen\archive: wer bleibt wo” is funded by the LOTTO-Stiftung and the Ausstellungsfonds für die Kommunalen Galerien der Berliner Bezirke.