Diskurs

Open neighbourhood meeting | Kieztreffen Pankow

27.11.2021
5 - 7 pm

Hosted by ACUD Galerie | Veteranenstr. 21, 10119 Berlin

This event takes place according to 2G guidelines (vaccinated, recovered). Please be aware that we are obliged to record your details for contact tracing.

Kieztreffen Pankow is an open alliance of tenants and housing communities from Pankow and Prenzlauer Berg who organise against displacement and gentrification in the neighbourhood. In their meetings, networking and information exchange take place around topics such as: the municipality’s right to preemptively buy housing put up for private sale (‘Vorkaufsrecht’); tenancy termination due to owner’s wish to take over a flat (‘Eigenbedarfskündigungen’); vacancies; or the discontinuation of municipal subsidies for the social housing stock in the district. In addition, networking with other initiatives in the city, such as Stop Heimstaden or Deutsche Wohnen Enteigenen, also takes place there.

The founding of the neighbourhood meeting was accompanied by ‘Vorkaufsrecht’ being successfully applied to three housing buildings in the district, not least due to strong networks between the affected housing communities and the support of numerous individuals and initiatives. But the need here is far greater. In 2020, ‘Vorkaufsrecht’ was only successfully exercised in three cases out of 84. Also, the discontinuation of socially subsidised housing and the resulting jump in rents will affect more than 120 housing buildings in northern Prenzlauer Berg alone. Kieztreffen Pankow is currently collecting statistics and ongoing cases of terminations of rental contracts for owner-occupied flats, as well as terminations that have already taken place.

Kieztreffen is an initiative that grew from the Initiative Mieter:innengewerkschaft Berlin (Initiative Berlin Tenants’ Union), Mieterforum Pankow and the network against Heimstaden. The neighbourhood meeting is always held on the last Saturday of the month, and is open to all interested tenants. For the duration of gegen\archive: wer bleibt wo, ACUD Galerie is available for the neighbourhood meeting.

Thứ bẩy, 27 tháng 11, 2021 | 17–19 giờ
Gặp gỡ cởi mở trong khu | Hội Kieztreffen Pankow
Phòng tranh ACUD

Vào cửa với chứng nhận quy định 2G (đã tiêm hai mũi vắc xin hoặc đã khỏi Corona).

Hội Kieztreffen Pankow là một liên kết mở giữa những người thuê nhà và những nhóm cộng động nhà thuê của Pankow và Prenzlauer Berg, một tổ chức chống lại sự chènép và nâng cấp trong khu. Ở đây, nối kết mạng lưới và trao đổi thông tin nguyên về Quyền mua trước tiên, cắt hợp đồng vì nhu cầu riêng, tình trạng để trống hoặc huỷ bỏ sự trợ giúp của nhà nước để tài trợ những số nhà xã hội trong quận. Ngoài ra, tại đây còn có sự kết nối mạng lưới với những tổ chức sáng kiến khác trong không gian thành phố như Stop Heimstaden hoặc Deutsche Wohnen Enteignen (tước đoạt/tịch thu/trưng dụng Deutsche Wohnen).

Sựthành lập Hội Kieztreffen chính được dẫn đắt từ việc đấu tranh thành công Quyền mua trước tiên cho ba nhà trong quận, đặc biệt là sự liên kết của những nhóm cộng đồng nhà thuê cùng bị liên đới (ảnh hưởng) và sự ủng hộ của nhiều cánhân và tổ chức sáng kiến. Tuy vậy, sự nhu cầu ở đây lớn hơn nhiều: 2020 Quyền mua trước tiên chỉ được áp dụng thành công ở 3 trong 84 trường hợp. kể cả bãi bỏ ràng buộc xã hội và qua đó, sự tăng vọt giáthuê nhà làm ảnh hưởng đến hơn 120 nhà chỉ riêng vùng Bắc Prenzlauer Berg. Kieztreffen đang thu thập những con số hiện tại và các trường hợp đang thay đổi sang căn hộ riêng cũng như các việc cắt hợp đồng tiếp đến

Các thứ bẩy cuối cùng của mỗi tháng đều có buổi gặp gỡ Kieztreffen cho tất cả những người thuê nhà có quan tâm. Trong thời gian triển lãm chống lại\lưu giữ: ai ở lại đâu kéo dài, Kieztreffen có thể sử dụng phòng ốc của phòng tranh.